O projektu

Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /2.2.00/28.0068

Cíle projektu:

Hlavní cíl projektu je inovace obsahu a rozsahu prvků systému v akreditovaném studijním oboru OCHRANA OBYVYTELSTVA v prezenčním i kombinovaném studiu, včetně inovace v oblasti materiálně technické s využitím sofistikovaných softwarových aplikací podporujících obsahovou inovaci. Inovací stávajících podmínek v rámci FTK UP v Olomouci se posílí vliv a dopad na řešení otázek výchovy odborníků v počátečním vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva, ve školním vzdělávání všech stupňů, integrovaného záchranného systému, krizového řízení a nouzového plánování. Projekt reaguje na potřebu zkvalitnit přípravu studentů oboru tím, že prostřednictvím inovace obsahu i rozsahu prvků studijního oboru rozšiřuje, prohlubuje a celkově zlepšuje systém výchovy a vzdělávání studentů pro oblast ochrany obyvatelstva. Inovativní aktivity podpořené projektem by bez této pomoci nebyly možné. Inovace výukového prostředí modernizované počítačové učebny výrazně posouvá možnosti výuky inovovaných předmětů krizového managementu, simulace mimořádných událostí jak přírodního tak průmyslového charakteru a umožňuje kalkulaci rizik při těchto událostech. To vše zvyšuje možnosti působení pedagogických pracovníků na studenty v inovovaných předmětech. Na základě těchto skutečností lze očekávat vyšší profesionalitu při uplatnění a působení absolventů oboru v jejich praxi po absolvování školy, kterou jim vyšší kvalifikace umožní

Dílčí cíle:

 1. Inovovat obsah a rozsah prvků v akreditovaném studijním oboru Ochrana obyvatelstva v prezenčním i kombinovaném studiu
 2. Vytvořit inovované studijní opory
 3. Umožnit účast akademických pracovníků na odborných konferencích řešících problematik civilní ochrany obyvatelstva a krizového managementu
 4. Realizovat kurzy a exkurze studentů zaměřené na zvládání extrémních situací při katastrofách a krizových situacích
 5. Umožnit studentům studijního oboru Ochrana obyvatelstva realizaci odborných stáží v klíčových oblastech jejich budoucích zaměstnání s vazbou na tvorbu jejich diplomových prací bakalářských.

Popis cílové skupiny projektu
Cílovou skupinou (CS) jsou VŠ studenti inovovaného oboru Ochrany obyvatelstva (prezenční a kombinované studium) a studenti oborů Tělesná výchova a sport, Aplikovaná tělesná výchova a Aplikované pohybové aktivity (v prezenční formě studia ve volitelných předmětech v rámci účasti na inovovaném oboru Ochrana obyvatelstva). Dále bude CS tvořena akademickými a ostatními pracovníky VŠ.
Přehled CS:
Studenti VŠ: 440
Akademičtí pracovníci VŠ: 45
Ostatní pracovníci VŠ: 10

Klíčové aktivity (KA)
KA 1
Inovace obsahu a rozsahu prvků v akreditovaném studijním oboru Ochrana obyvatelstva
Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Výstup klíčové aktivity:
Na základě analýzy stavu současných zákonů, norem a předpisů pro oblast ochrany obyvatelstva a všech složek dotčených touto problematikou, (Např.- Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 schválená usnesením vlády č. 165 ze dne 25. února 2008 Praha. č. 462/2000 Sb., Nařízení vlády k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) č. 328/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra, o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému č. 241/2000 Sb. Zákon o zajišťování obrany České republiky č 238/2000 Sb.) bude realizována inovace obsahu a rozsahu prvků vybraných teoretických předmětů, kde využijeme pro realizaci softwarového vybavení (POSIM, RISKAN, TerEx a IS EMOFF), které umožňují využívat řídící informační systém pro krizové řízení, rychlý odhad následků havárií (chemických, biologických a jaderných) a teroristických útoků s možností vyžití nástrojů rizikové analýzy, simulace povodňových situací včetně možnosti simulace rozlivů a odhadu ohrožení dotčených objektů. Obdobně budou inovovány předměty praktického zaměření simulací skutečných krizových situací. Úprava kurikula studijního oboru Ochrana obyvatelstva a inovace následujících vybraných předmětů:

 • Chemické, biologické a chemické události
 • Mimořádné události a krizové situace
 • Dopady vybraných přírodních extrémů na člověka
 • Civilní nouzová připravenost
 • Kurz technických sportů
 • Lanové aktivity
 • Kurz horské služby a přežití
 • Základy vodního záchranářství

Pro všechny vybrané předměty budou vypracovány inovované anotace předmětů. Pro všechny vybrané teoretické předměty budou vypracovány inovované metodické listy, pro využití ve virtuálním prostředí počítačové učebny s využitím specializovaného software.

KA2
Vytvoření inovativních studijních opor
Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Výstup klíčové aktivity:
Zpracování studijních opor a výukových materiálů v podobě skript, metodických listů a Videa. Studijní opory přispějí ke zkvalitnění a inovaci výuky ve vybraných předmětech a tím umožní studentům ochrany obyvatelstva systematickou přípravu v průběhu semestru. Studijní opory jsou spojeny s následujícími předměty, k jejichž inovaci přispívají:

 • CBRN
 • Mimořádné události a krizové situace
 • Dopady vybraných přírodních extrémů na člověka
 • Civilní nouzová připravenost
 • Metodické video přispěje k inovaci obsahu praktických kurzů.

Budou vytvořena publikace v písemné i elektronické podobě (5 titulů)

 1. Základy řízení
 2. Základy ochrany obyvatelstva I
 3. Problematika vnější a vnitřní bezpečnosti
 4. Krizové řízení
 5. Kurzy se zaměřením na ochranu obyvatelstva
 6. Metodické listy předmětů (8 titulů)
 7. Materiály k výuce zavěšené na webových stránkách projektu (dle aktuálních potřeb vyučujících.)
 8. Video věnované problematice kurzů. (1 x DVD)

Studijní materiály pokryjí výuku předmětů: Ochrana obyvatelstva a IZS, Úvod do ochrany obyvatelstva a terorismu, Vnitřní a mezinárodní bezpečnost, Bezpečnostní politika státu, CBRN události, Mimořádné události a krizové situace. Metodické listy předmětů pokryjí výuku vybraných předmětů souvisejících s virtuálním prostředím s využitím speciálního SW, které umožňuje simulaci situaci při krizovém řízení, odhadu škod při mimořádných událost atp.

KA3
Konference akademických pracovníků
Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Výstup klíčové aktivity:

Konference: předpokládaná účast akademických pracovníků na významných konferencích.
Vybrané konference se zabývají problematiku úzce související s inovacemi, vývojem oboru a řeší nejnovější poznatky související s ochranou obyvatelstva. Z tohoto pohledu je to pro vyučující v tomto oboru jedinečná příležitost setkání s nejnovějšími poznatky v oboru, přímá výměna zkušeností a možnost navázání nových kontaktů s kolegy z oboru.
Vybrané konference:
Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta špeciálného inženierstva: Medzinárodná vedecká konferencia. "Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí" Červen 2012, 2013, 2014 Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta prevádzky a ekonomiky spojou: Medzinárodná vedecká konferencia. "Globalizácia a jej sociálno- ekonomické důsledky". Říjen 2012, 2013,2014 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně: "Problematika řešení krizových situací". Září 2012, 2013, 2014
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně "Internet, bezpečnost a konkurenceschopnost organizací". Březen 2012, 2013,2014
Společnost T-soft Praha: "Současnost a budoucnost krizového řízení". Listopad 2012, 2013

Cílem konference je získat nové poznatky a sledovat současné i budoucích trendy v ochraně obyvatelstva a zapracování získaných poznatků do inovace oboru a do tvorby inovovaných studijních opor.

KA4
Kurzy a exkurze studentů
Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Kurzy
Kurz vodního záchranáře a činnost v krizových situacích.
Obsahem tohoto kurzu je: Záchrana na klidné vodě, záchrana na divoké vodě, poskytování první pomoci, základy lanových technik, práce s vrtulníkem, záchranářská kynologie, topografie, hydrologie, přežití. Alternativou tohoto kurzu je záchrana ze zmrzlé vodní hladiny.
Kurz technických sportů. Obsahem tohoto kurzu je jachtink, windsurfing, kanoink, vůdce malého plavidla.
Všechny tyto kurzy pomohou vybavit studenty ochrany obyvatelstva (a studenty ostatních studijních oborů v rámci volitelných předmětů oboru Ochrana obyvatelstva) nezbytnými dovednostmi znalostmi a zkušenostmi, které jsou nutné pro řešení krizových situací.

Exkurze
Jaderná elektrárna Temelín

Výstup klíčové aktivity:
Uskutečnit 3 kurzy vodního záchranářství pro 120 studentů.
Uskutečnit 1 kurz záchrany ze zmrzlé vodní hladiny 20 studentů.
Uskutečnit 3 kurzy technických sportů 120 studentů.
Uskutečnit 3 exkurze (80).

KA5
Realizace odborných stáží studentů
Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Výstup klíčové aktivity:
Propojení vysokoškolského studia s reálnou praxí je cílem této klíčové aktivity. Studenti se zde naučí propojovat teoretické a praktické vědomosti a dovednosti. Ve spolupráci vytypovanými pracovišti budou dle zaměření pracovišť koncipovány problémové úkoly, které mohou studenti ochrany obyvatelstva zpracovávat ve svých bakalářských pracích a tím se ještě více přiblížit reálné praxi.
Uskutečnit 20 stáží studentů na vytypovaných pracovištích řešících ochranu obyvatelstva, krizový management, otázky Integrovaného záchranného systému nebo problematiku krizového řízení místně správních orgánů.
Výstupem této aktivity bude zpracování 20 témat Bc prací nebo odborných zpráv z poznatků získaných na stáži.prosinec 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31